สพป.เลย เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมผานกเค้าเดอเลยรีสอร์ท อำเภอภูกระดึง นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมแก่บุคลากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เขต ๓ และหนองบัวลำภู เขต ๑ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด ในการช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง เพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  เพื่อขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดการประชุมเป็น ๒ รุ่น  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ มีบุคลากรเขตละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน เข้าประชุม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA