สพป.เลย เขต ๒ ร่วมประชุมรับนโยบายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายเจนภพ  ชัยวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอุทัย  ปลีกล่ำ  นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์  นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)และคณะผู้บริหารระดับสูง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสดจาก อาคารพลับพลา ๖ ชั้น ๖ ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา