รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลแผนงาน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำเข้าข้อมูลพื้นฐานโครงการ (M1 M5) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนงาน / โครงการทุกไตรมาสทันทีที่ได้รับ Username และ Password และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว