สพป.ภูเก็ต ร่วมด้วยจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ กศจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรกภาคเรัยนที่ 1/2563

วันที่ 1  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  คณะกรรมการ กศจ.ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านฉลอง ทั้งนี้ โรงเรียนได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข  ได้จัดจุดคัดกรอง การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคน มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม จัดห้องเรียนขนาด 20-25

คน ในการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต