“ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจียง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ”

เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  ….นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ ” จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจียง อ.ภักดีชุมพล   ระหว่างวันที่ 28- 30 พฤศจิกายน 2561  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนภายในศูนย์ ฯ   จำนวน  9 โรงเรียน   มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นวิทยากร