“สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA 2018  และการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ”

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA 2018  และการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  ในวันที่ 11 กันยายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการสอบ PISA  สร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติและเพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปออกแบบเครื่องมือในการทดสอบผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   และนายอภิชาติ  พรหมฝาย  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นวิทยากรและกล่าวรายงานว่า…สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment :  PISA)  ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000  โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี  ด้านการรู้เรื่องการอ่าน  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  โดยทำการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง  ปี 2561 จะครบรอบการประเมินอีกครั้งและกำหนดให้มีการประเมินด้านสมรรถนะที่เกี่ยวกับโลก (Global Competence) เพิ่มเติมจากการประเมิน ที่ผ่านมา และยังคงใช้วิธีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment : CBA) ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมผู้ให้พร้อมสำหรับการประเมิน PISA 2018  ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 โดยประเมินนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  เพื่อรับการประเมินสมรรถนะการใช้ความรู้และทักษะที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (Literacy)ใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) PISA ไม่เน้นการประเมินความรู้ตามหลักสูตรโดยตรง แต่ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 56 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 237 โรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ