สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2561

 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาสังกัด สพม.39 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39