ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมบุคลากรตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.ครบทุกโรงเรียน

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่านพร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกคน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยจัดบุคลากร จำนวน 54 ชุด ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั้งหมดจำนวน 135  โรงเรียน กำหนดประเด็นการตรวจติดตาม 2 ประเด็น  คือ ด้านกายภาพของโรงเรียน และด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ผลการตรวจติดตาม ทุกโรงเรียนมีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  มีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 6 มิติ 44 ประเด็นการพิจารณา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการเปิดภาคเรียนครบทุกโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนมาอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน  และในปีนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาอยู่ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้มอบหมายให้บุคลากรทุกคนลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครบทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อตรวจสอบความพร้อมในทุกด้านก่อนที่จะเปิดภาคเรียนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน