ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ DLIT ครั้งที่ 2

เรียนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ

ตามที่ สพฐ. ได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงเการพัฒนาคุุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ สพฐ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 นั้น

สพฐ.  ได้ประชุมคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะฯ เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชาพิจารณ์ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สพฐ. ขอนำร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ครั้งที่ 2  ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ทาง e-Mail : ictobec@obecmail.obec.go.th

รายละเอียดดังแนบ

TOR-DLIT  คร้งที่2