อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมด้วย ช่วยกัน “กิจกรรม 5 ส.”

8 กรกฎาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างลักษณะนิสัย)  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กำหนดปฏิทินกิจกรรมให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. บริเวณถนนพาดวารี ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดให้เป็น 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนได้ช่วยกันดูแลให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อยอยู่เสมอ สมพระเกียรติ รวมถึงมีความปลอดภัยในการสัญจร ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 อีกทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณเส้นทางเท้าหน้าสำนักงานฯ  ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ปราศจากเศษขยะ  กำจัดวัชพืช และตกแต่งต้นไม้เพื่อความสะอาด ร่มรื่น และสวยงามอยู่เสมอ  ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีกว่า”