การแข่งขันกีฬา”เขาหลวงหนองงิ้วเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔   ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาหลวงหนองงิ้ว  “เขาหลวงหนองงิ้วเกมส์”  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ให้ไว้ว่า “กีฬาเป็นของจำเป็นสำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน เยาวชน ขอให้ทุกฝ่ายทุกคน พยายามส่งเสริมกีฬาต่อไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยถือประโยชน์ของนักเรียน เยาวชนและชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย”  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ สร้างความรักความสามัคคี  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด แข่งขัน ๗ ประเภทกีฬา  ได้แก่ ฟุตบอล ๗ คน  แชร์บอลหญิง  ฟุตบอล(ชาย-หญิง)  เซปัคตะกร้อ (ชาย-หญิง)  เปตอง (ชาย-หญิง) และกรีฑา(ชาย-หญิง)มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  932 คน  ผู้ควบคุมนักกีฬา 100 คน จัดการแข่งขัน   ๒ วัน วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑