แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)