อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและจัดเสวนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

14  กรกฎาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยในภาคเช้า นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน  8 รายการ ต่อจากนั้น ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม  โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานการประชุมได้ส่งต่อนโยบาย และข้อราชการจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ  มอบนโยบายพร้อมทั้งแจ้งนโยบาย แผนการดำเนินงานและข้อราชการสำคัญเพื่อมอบหมายสู่การปฏิบัติ  ในภาคบ่ายผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บรรยายพิเศษ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณให้มีความถูกต้อง มากประโยชน์และคุ้มค่าต่อจากนั้นเป็นการเสวนา “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา” มีเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้มีความถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มากประโยชน์ คุ้มค่าและเบิกจ่ายได้ 100 %  โดย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมากประประการณ์ ซึ่งตลอดเวลาการเสวนามีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งผู้เสวนาและผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ร่วมเติมเต็มข้อมูลและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะตลอดเวลาในการดำเนินการเสวนา