เผยแพร่สื่อออนไลน์ E-book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำสื่อออนไลน์ E-book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงจัดเตรียมคู่มือครู แผนการสอน และคลิปวิดีโอ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถใช้บทเรียนดังกล่าว ได้ที่ http://www.iadth.com/

หนังสือขอเผยแพร่สื่อออนไลน์ E-book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก พว.