รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

21  กรกฎาคม 2563  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำโดย ดร.อำนาจ  บุญทรง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  พร้อมด้วย นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ นายอนันต์  นามทองต้น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยเรียนรู้ระหว่างกัน ในการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาแก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงสภาพบริบทในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับการ Coaching จำนวน 3 ราย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล ซึ่งการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นครั้งที่ 1