สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  นายเสงี่ยม   ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประเมินผลงานด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ของนางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในการเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา   โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1