สพฐ. โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โดยรูปแบบของการดำเนินการในระยะที่ ๑ จะเป็นการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ สาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากโรงเรียนต้นทางซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ๑ โรง ไปยังโรงเรียนปลายทางอีก ๓ โรง ใน ๕ ภูมิภาค ๕ เครือข่าย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางได้ร่วมกันเตรียมการจัดทำแผนการสอนสำหรับการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง วางแผนจัดตารางสอน แผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดเนื้อหาวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อดำเนินการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘๐ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียนในโครงการเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าราชการ สพฐ. จากสำนักที่เกี่ยวข้อง โดยในวันแรกมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์พร้อมคณะ และ ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ร่วมเป็นวิทยากร