สพม.19 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมฟอร่าฮิลล์รีสอร์ท อ.เมืองเลย จ.เลย น.ส.อรวรรณ เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.19 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน ครูผู้สอน ให้เป็นนักวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ Action Research ระยะที่ 2 กิจกรรมติดตามความก้าวหน้างานวิจัย โดยการนำเสนอเค้าโครงวิจัยและในวันนี้เป็นกิจกรรมระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยในห้องเรียนของครูที่เข้าร่วมโครงการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนกว่า 80 คน โดยมีผู้เชียวชาญด้านการสอน ด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และจากผู้มีประสบการณ์และมีผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด มาร่วมกันวิพากย์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดต่อไป