สพป.เลย เขต ๒ เข้าประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเลย๔ เขตพื้นที่การศึกษา

วันอาทิตย์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายกานนท์  แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามนโยบาย โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  การศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดกลาง การลงพื้นที่โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเรียนรวมกับโรงเรียนประชารัฐ  ติดตามสภาพความเป็นอยู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนทุนโครงการต่าง ๆ  นักเรียนที่ต้องให้ความช่วยเหลือ และคาราวานช่วยเหลือภัยหนาวนักเรียนในจังหวัดเลย ๔ เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายรอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต ๑ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง