สพป.เลย เขต ๒ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันอาทิตย์ที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    เป็นประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยขึ้นตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน   นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ ความประพฤติ มีคุณลักษณะอันเหมาะสมและมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน โดยประธานได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครู หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ นั่นก็คือการทำหน้างานของตน ปฏิบัติหน้าที่สอนให้ดีที่สุดแล้วห้องเรียนคุณภาพย่อมเกิดขึ้นแล้วนำไปสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างแน่นอน  โดยมีครูผู้ช่วยจำนวน ๗๔ คนเข้ารับการปฐมนิเทศ  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของวินัย คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ   ทักษะการใช้ภาษา  การจัดการเรียนการสอนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย