สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓ ราย

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ราย ดังนี้ นายอดุลย์ เทพศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก , นางวรดา อ้อมวิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง และ นายไสว ปะกิระคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องมีความรู้รอบด้าน ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในและนอกหน่วยงาน ด้านการตัดสินใจ มีทักษะในการทำงาน  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และมีทักษะในด้านความคิดที่กว้างไกล กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ได้เข้าพบ เพื่อรับฟังคำชี้แนะจาก นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑