สพป.เลย เขต ๒ ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนในห้องเรียน

วันจันทร์ที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในห้องเรียน ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประกอบการยืนยันจำนวนนักเรียนของโรงเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยได้กำหนดคำนิยามของนักเรียนไม่มีตัวตน วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้โรงเรียนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  ทำให้รู้รายจ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่ชัดเจนถูกต้อง  เพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ต่อไป