อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์   โดย นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานให้ทราบว่า เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ดูแลและช่วยเหลือได้ทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ และส่งต่อความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้มีทักษะชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์ได้  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุวิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วีรวรรณ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์  ผศ.ดร.เสรี  ใหม่จักร และอาจารย์ชลิตา  วสุวัต และคณะผู้ช่วยวิทยากรอีก 3 ท่าน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จำนวน 136  คน