สพป.ลำพูน เขต 2ดำเนินตามนโยบายการตรวจนับจำนวนนักเรียน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนให้ครอบคลุม ทุกโรงเรียน ตามนโยบายด้านการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน โดยดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็น 2 ชุดได้แก่ ชุดที่1 ดำเนินการตรวจนับนักเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูงานทะเบียน ชุดที่ 2 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อกำกับ การนับนักเรียนให้ถูกต้องกับระบบข้อมูลรายบุคคล(DMC) ประกอบด้วย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , ศึกษานิเทศก์ , และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561