สพป.ชบ3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดยดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2128.html