ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานผลการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ให้การต้อนรับ ดร.เจตนา เมืองมูล ดร.จำนงค์ ศรีมังกร และดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม คณะกรรมการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น) ซึ่งมานิเทศติดตามการจัด
การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1