สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-๑๙ จาก สพฐ.

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ  คงเสนา  นายประสิทธิ์  พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ สพม.เขต ๒๘) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน นำโดย นายลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดทราบ