สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ สพป.กระบี่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา คล่องแคล่ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้
นายสายัณห์ ไกรนรา กล่าวว่า งานการศึกษาเป็นงานที่ใหญ่และยาก จึงต้องใช้คนมากและใช้คนที่มีฝีมือมาช่วยปฏิบัติงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้เห็นถึงความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ 1. การล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นย้ำเป็นพิเศษ หากพบว่าผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทำผิดในเรื่องนี้โทษอย่างเดียวคือไล่ออก 2. การทำร้ายร่างกายนักเรียน 3.ยาเสพติด และ 4.ทรงผมนักเรียน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียน โดยปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่