สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการโรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอพยุห์ จำนวน 93 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการโรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 100 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว