ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการเขียนเค้าโครงร่างการวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมปฏิบัติการเขียนเค้าโครงร่างการวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1