การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)