สพป.ชัยภูมิ เขต 1  อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 44 โรงเรียน รวม 88 คน  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิวดและบรรยายพิเศษ   มีนายจำเนียร  มูลสาร  ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร