สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุดาพร หงษ์นคร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต้อนรับการลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ. ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุดาพร หงษ์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต้อนรับการลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี  โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการลงพื้นที่กำกับติดตามฯ ประกอบด้วย ดร.ทินกร พูลพุฒ ประธานคณะกรรมฯ นางสาวณัฐิรา ทองบัวศิริไล ดร.วนิดา พันธ์สอาด นางสาวรัชนี ลิ้มสวัสดิ์ นางนภา พานน้อย และนางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ กรรมการและเลานุการ โดยมี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นผลิตผลจากฝีมือของนักเรียน ซึ่งเป็นผลิตผลที่สามารถนำมาใช้ในโรงเรียนวัดบ้านกะชายได้ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อภิรักษ์  จันทวี … ภาพ