ต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรรณภา บุตรวงศ์ นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ สพม.เขต ๒๘) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน นำโดย ดน.ลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.