ศธ.จ.กระบี่ ร่วมกับ สพป.กระบี่ ประชุมสร้างความรับรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนปฐมวัย

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดประชุมสร้างการรับรู้และเข้าใจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัด  เพื่อให้สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป  เป้าหมายคือต้องการให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดกระบี่เติบโตอย่างมีคุณภาพ  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จากทุกโรงเรียน จำนวน 2  รุ่น ๆ ละ 4 อำเภอ  ได้รับความอนุเคราะห์จากนางจรรยา  แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กระบี่ และนางผิวพรรณ  ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

 

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดประชุมสร้างการรับรู้และเข้าใจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัด  เพื่อให้สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป  เป้าหมายคือต้องการให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดกระบี่เติบโตอย่างมีคุณภาพ  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จากทุกโรงเรียน จำนวน 2  รุ่น ๆ ละ 4 อำเภอ  ได้รับความอนุเคราะห์จากนางจรรยา  แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กระบี่ และนางผิวพรรณ  ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้