+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบริหารจัดการภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC(Professional Learning Community) +++

^^^^วันศุกร์   ที่ 7  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบริหารจัดการภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อบริหารจัดการภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารจัดการทั่วไปและด้านกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  //แสงเดือน  พิศไหว  ภาพ/++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน