สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการจัดทำหนังสือคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด และการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการจัดทำหนังสือคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด และการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นักเรียนใช้เวลานอก เวลาเรียนในการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ผู้เข้าประชุม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่านของโรงเรียน จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางจิรันธนินทร์ ขันติโชติบริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม  นายภคนันท์ แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ จากโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนายฝาย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการอ่าน สำหรับประชากรในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายการอ่านของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นต้องอ่านหนังสือ ดังนี้ ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ เล่ม ต่อปี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๒ เล่ม ต่อปี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๔ เล่ม ต่อปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๒๐ เล่ม ต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมขึ้นมาในวันนี้