สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

วันที่   26   สิงหาคม  2563   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธาน ในการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการฯ   ณ ห้องประชุม 1 … มีคณะกรรมการฯ  จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 3 คน  ประกอบด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ   ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้  ใช้เงินในการเลื่อนจากเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1  กันยายน 2563  และกำหนดให้ส่งแบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมินฯ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563