สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาได้มีโอกาสทดสอบประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCDC) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นางอนันตยา พิมพ์ภู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ   เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ประเมินความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานด้วยตนเอง รวมทั้งทราบแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา   บุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้มีโอกาสได้พัฒนาภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการสอบวัดความรู้ในครั้งนี้