การอบรมปฏิบัติการ จัดทำ VTR ด้วยโปรแกรม POWER DIRECTOR

นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ VTR ด้วยโปรแกรม POWER  DIRECTOR ให้กับบุคลากรในสำนักงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำวีดีโอ นำเสนอผลงานหรือกิจกรรมในงานที่ปฏิบัติออกมาในรูปของวีดีโอ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวศากุน  ศิริพานิช  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ได้จัดอบรมการทำ VTR การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม POWER DIRCETOR ให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ หรือที่ตนเองสนใจมาตัดต่อเล่าเรื่องราวเผยแพร่ในรูปของวีดีโอ และเพื่อต้องการให้บุคลากรมีความรู้สามารถตัดต่อวีดีโอและนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติได้ โดยมีบุคลากรแต่ละกลุ่มในสำนักงานให้ความสนใจและเป็นตัวแทนกลุ่มเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน