การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการโรงเรียนคุณภาพ/โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) /การนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมี ประธานศูนย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี