สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ดังไฟล์เอกสารแนบนี้ สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด