ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๒๔๐,๐๐๐.-บาท โดย บริษัท เคมีแมน (จำกัด) มหาชน

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดย บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๒๔๐,๐๐๐.- บาท เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) โดย นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗๘ ทุน และทุนต่อเนื่องจำนวน ๖ ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน โดยมี นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ,คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า ๑๐๐ คน ภายใต้วิถีค่านิยมใหม่ (New Normal) ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ถ่ายภาพ

นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว