สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำ MOU ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามทำ MOU ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่  จำนวน ๓ ราย

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum  of understanding) ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  จำนวน ๓ ราย โดยให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกฎหมายระเบียบของทางราชการในการปฏิบัติงาน ใช้หลักศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคคล บริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ