สพม.26 รับการตรวจราชการ ผลการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และดร.วีระเดช เชื้อนาม ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อน และพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. จำนวน 7 งาน/โครงการ ได้แก่ 1.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3.การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 4.นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50) 5.ศูนย์ HCEC 7 6.การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโดยนักจิตวิทยาในพื้นที่ 7.สหกรณ์โรงเรียน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ณ โรงเรียนผดุงนารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารงานการพ้ฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)           ณ โรงเรียนผดุงนารี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสารคามพิทยาคม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 ตำบล) ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์