ค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน English Camp For Fun

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายภูษิต รัตนะวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน English Camp For Fun โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายภูษิต รัตนะวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน English Camp For Fun ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยาลัยชุมชุมบุรีรัมย์เป็นพี่เลี้ยง วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจ เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลาย พัฒนานักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น มีนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๐ คน โดยมี ดร.สุภาวดี อิสณพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานฯ วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายนฤภร พรหมบุตร และคณะ