สพม.19 สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนไทยระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2563 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสิทธิศักดิ์  ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19 กล่าวว่า “สภานักเรียน” เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและนำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญของสภานักเรียน คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียนและใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต สามารถน้อมนำ  คำสอนของพ่อตามแนว“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเรียนและการเงินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษา และประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 120 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เข้าประชุมต้องร่วมลงมือทำร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น แสดงสถานการณ์จำลอง สรุปผล  เพื่อการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา

และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2563 โดยวิทยากร  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาเคยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 และโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการส่งกิจกรรมสภานักเรียนเข้าประกวดระดับประเทศและงานศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย นายวีรยุทธ ดวงปทุม ครูโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม นางสาวดารานี  อุดชา ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์  ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายอนุชา  พลสุด ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายอัธยา วิชาเป็ง ครูโรงเรียนเชียงคาน นายมานัส  สวัสดิ์ธรรม ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19 ทุกคน

ทั้งนี้ น.ส.วิรัลยา จอดนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อจากน.ส.ภูซาง ศรีแสงรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือเลย จ.เลย ประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจำปีการศึกษา 2562

……………………………………………………………

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3905913896101994

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19