ประธานการประชุมและวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ์ เขต 1
ประธานการประชุมและวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)
ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

63