สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 42 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 5. การส่งต่อ และรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.การนำเข้าระบบข้อมูลกำลังพล 2.การนำเข้าระบบการรายงานผลการดําเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเข้าสู่ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) และ 3. การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System : CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ และรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว
ด้าน นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ ประธานกล่าวว่า ตามที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในวันนี้ ให้แก่ ผู้เข้ารับการประชุมได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล การสรุป และการรายงานผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักเรียน ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการประเมิน ได้แก่ 1. สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 3.สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาสีขาว 4.บุคลกรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมในวันนี้จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา และโรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา วิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองนักเรียน ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถรองรับการประเมินในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป