โรงเรียนแม่แตง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC สู่การมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC สู่การมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง จำนวน 61 คน ณ ศูนย์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางกรศึกษา โรงเรียนแม่แตง กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2561 โดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล และนางณปภัช รู้สมกาย ผู้เชียวชาญด้านกระบวนกร PLC สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น